0 0

චීනයට වසන්තය

මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවට යළිත් වසන්තය උදාවෙලා. වසන්ත උදාවේ පළමු දිනය පෙබරවාරි 15 වෙනිදා. මෙතැන් සිට සතියක් පුරා චීන ජනතාව අවුරුදු සමරනවා. ලෝකයේ විවිධ රටවල් අවුරුදු සමරන්නේ එක එක කාලෙට. එක එක තාලෙට. ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට අවුරුදු ලබන්නේ අප්‍රේල් නැතිනම් බක් මාසයේදී. චීනය අලුත් අවුරුදු ලබන දිනය තීරණය කරන්නේ චන්ද්‍ර වර්ෂ අනුව. වසර හාරදහසක් (4000) තරම් […]

0 0

BlackBerry සමාගමේ Jarvis මෘදුකාංගය

පළමුව වාහන නිෂ්පාදනය සඳහා පමණක් යොදා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන මෙම මෘදුකාංගය දෙවනුව සෞඛ්‍ය හා ස්වයං කර්මාන්තකරණ ක්ෂේත්‍රය සඳහාද හඳුවාදීමටත් Blackberry සමාගම අපේක්ෂා කරනවා..


Upcoming shows
Friday 2:00 pm

සේද යාය

Presented by Piumi, Nuwanthi, Chamila & Dulanjani

Friday 5:00 pm

වෙහෙස නිවන හවස

Presented by Seelarathna, Tharindu & Ashoka

Friday 6:00 pm

තරු අරුන්දතී

Presented B Tharushi

Friday 9:30 pm

සිහින රාත්‍රිය

Presented by Cri Sri LankaBlog Highlights


0 0

චීනයට වසන්තය

මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවට යළිත් වසන්තය උදාවෙලා. වසන්ත උදාවේ පළමු දිනය පෙබරවාරි 15 වෙනිදා. මෙතැන් සිට සතියක් පුරා චීන ජනතාව අවුරුදු සමරනවා. ලෝකයේ විවිධ රටවල් අවුරුදු සමරන්නේ එක එක කාලෙට. එක එක තාලෙට. ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට අවුරුදු ලබන්නේ අප්‍රේල් නැතිනම් බක් මාසයේදී. චීනය අලුත් අවුරුදු ලබන දිනය තීරණය කරන්නේ චන්ද්‍ර වර්ෂ අනුව. වසර හාරදහසක් (4000) තරම් […]


Featured postsVideo story


0 0

SMART RADIO

සෑම ඉරිදාවකම සවස 5ත් – 6ත් අතර CRI Sri Lanka Smart Radio – ස්මාර්ට් රේඩියෝ වෙන් අසන ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර ලබා දී වටිනා පවර් බෑන්ක් එකක් දිනා ගන්න..  
Music Chart

 • Chart track

  1

  SWARNAPALIYE (ස්වර්ණපාලියේ)

  Sajitha Anthony ft Sanuka

 • Chart track

  2

  Miya Yanna Sudanam

  Thushara Joshap

 • Chart track

  3

  Omari Latha

  Dushyantha Weeraman

Full tracklistNow On Air

සේද යාය

සේද යාය

2:00 pm 5:00 pm


Choose a day


5:00amMonday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amMonday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

12:00pmMonday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

1:00pmMonday

A Description about වළාකුළු හෙවන

Learn more

සේද යාය

2:00pmMonday

2:00pmMonday

A description about සේද යාය

Learn more

5:00pmMonday

A short description about වෙහෙස නිවන හවස

Learn more

6:00pmMonday

A short Description about තරු අරුන්දතී

Learn more

7:30pmMonday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmMonday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more

5:00amTuesday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amTuesday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

ඉර මැදියම

12:00pmTuesday

12:00pmTuesday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

1:00pmTuesday

A Description about වළාකුළු හෙවන

Learn more

සේද යාය

2:00pmTuesday

2:00pmTuesday

A description about සේද යාය

Learn more

5:00pmTuesday

A short description about වෙහෙස නිවන හවස

Learn more

6:00pmTuesday

A short Description about තරු අරුන්දතී

Learn more

7:30pmTuesday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmTuesday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more

5:00amWednesday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amWednesday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

ඉර මැදියම

12:00pmWednesday

12:00pmWednesday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

1:00pmWednesday

A Description about වළාකුළු හෙවන

Learn more

සේද යාය

2:00pmWednesday

2:00pmWednesday

A description about සේද යාය

Learn more

5:00pmWednesday

A short description about වෙහෙස නිවන හවස

Learn more

6:00pmWednesday

A short Description about තරු අරුන්දතී

Learn more

7:30pmWednesday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmWednesday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more

5:00amThursday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amThursday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

ඉර මැදියම

12:00pmThursday

12:00pmThursday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

1:00pmThursday

A Description about වළාකුළු හෙවන

Learn more

සේද යාය

2:00pmThursday

2:00pmThursday

A description about සේද යාය

Learn more

5:00pmThursday

A short description about වෙහෙස නිවන හවස

Learn more

6:00pmThursday

A short Description about තරු අරුන්දතී

Learn more

7:30pmThursday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmThursday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more

5:00amFriday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amFriday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

12:00pmFriday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

1:00pmFriday

A Description about වළාකුළු හෙවන

Learn more

සේද යාය

2:00pmFriday

2:00pmFriday

A description about සේද යාය

Learn more

5:00pmFriday

A short description about වෙහෙස නිවන හවස

Learn more

6:00pmFriday

A short Description about තරු අරුන්දතී

Learn more

7:30pmFriday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmFriday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more

5:00amSaturday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amSaturday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

ඉර මැදියම

12:00pmSaturday

12:00pmSaturday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

අහස් වියන

1:00pmSaturday

1:00pmSaturday

A Description about අහස් වියන

Learn more

සැරලි

4:00pmSaturday

4:00pmSaturday

A Description about සැරලි

Learn more

Back to Back

4:30pmSaturday

4:30pmSaturday

A Short Description about Back to Back

Learn more

Adaraneeya Sindhu Hendewa

5:00pmSaturday

5:00pmSaturday

A Description about Adaraneeya Sindhu Hendewa

Learn more

Back to Back

6:00pmSaturday

6:00pmSaturday

A Short Description about Back to Back

Learn more

7:30pmSaturday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmSaturday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more

5:00amSunday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amSunday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

12:00pmSunday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

1:00pmSunday

A description about නව ලොව ගී තරු

Learn more

3:00pmSunday

A Description about පුංචි අපේ පුංචි පැය

Learn more

4:00pmSunday

A Description about මේ අපේ පාසලයි

Learn more

Smart Radio

5:00pmSunday

5:00pmSunday

A Description about smart Radio

Learn more

6:00pmSunday

A short Description about තරු අරුන්දතී

Learn more

7:30pmSunday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmSunday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more


Cri Radio

Sri Lanka

Current track
TITLE
ARTIST