වළාකුළු හෙවන

Presented by Dulanjani & Tharushi

Scheduled on

Monday 1:00 pm 2:00 pm
Tuesday 1:00 pm 2:00 pm
Wednesday 1:00 pm 2:00 pm
Thursday 1:00 pm 2:00 pm
Friday 1:00 pm 2:00 pm

වළාකුළු හෙවන

Tagged as:
A Description about වළාකුළු හෙවන

A Description about වළාකුළු හෙවන


Read more

Podcast of previous episodes

Sorry, there is nothing for the moment.

Related news


වළාකුළු හෙවන charts

Sorry, there is nothing for the moment.

වළාකුළු හෙවන crew

නිවේදිකා / වැඩසටහන් නිෂ්පාදිකා දුලන්ජනී සමරවික්‍රම

නිවේදිකා / වැඩසටහන් නිෂ්පාදිකා තරුෂි අතුකෝරල


Cri Radio

Sri Lanka

Current track
TITLE
ARTIST