සේද යාය

Presented by Piumi, Nuwanthi, Chamila & Dulanjani

Scheduled on

Monday 2:00 pm 5:00 pm
Tuesday 2:00 pm 5:00 pm
Wednesday 2:00 pm 5:00 pm
Thursday 2:00 pm 5:00 pm
Friday 2:00 pm 5:00 pm

සේද යාය

Tagged as: ,
A description about සේද යාය

A description about සේද යාය


Read more

Podcast of previous episodes

Sorry, there is nothing for the moment.

Related news


සේද යාය charts


සේද යාය crew

නිවේදිකා / වැඩසටහන් නිෂ්පාදිකා  

සහන නිවේදිකා  

නිවේදිකා / වැඩසටහන් නිෂ්පාදිකා

පරිපාලන හා මූල්‍ය නිලධාරිනී / සහන නිවේදිකා


Cri Radio

Sri Lanka

Current track
TITLE
ARTIST