ඉර මැදියම

Presented by Seelarathna, Ashoka, Dulanjani & Tharushi

Scheduled on

Monday 12:00 pm 1:00 pm
Tuesday 12:00 pm 1:00 pm
Wednesday 12:00 pm 1:00 pm
Thursday 12:00 pm 1:00 pm
Friday 12:00 pm 1:00 pm
Saturday 12:00 pm 1:00 pm
Sunday 12:00 pm 1:00 pm

ඉර මැදියම

Tagged as:
A description about ඉර මැදියම

A description about ඉර මෑදියම


Read more

Podcast of previous episodes

Sorry, there is nothing for the moment.

Related news


ඉර මැදියම charts

Sorry, there is nothing for the moment.

ඉර මැදියම crew

වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂ සීලරත්න සෙනරත්

වැඩසටහන් කළමණාකරු අශෝක පියරත්න

නිවේදිකා / වැඩසටහන් නිෂ්පාදිකා දුලන්ජනී සමරවික්‍රම

නිවේදිකා / වැඩසටහන් නිෂ්පාදිකා තරුෂි අතුකෝරල


Cri Radio

Sri Lanka

Current track
TITLE
ARTIST