ඉර මැදියම

Presented by Seelarathna, Ashoka, Dulanjani & Tharushi

Scheduled on

Monday 12:00 pm 1:00 pm
Tuesday 12:00 pm 1:00 pm
Wednesday 12:00 pm 1:00 pm
Thursday 12:00 pm 1:00 pm
Friday 12:00 pm 1:00 pm
Saturday 12:00 pm 1:00 pm
Sunday 12:00 pm 1:00 pm

ඉර මැදියම

Tagged as:
A description about ඉර මැදියම

A description about ඉර මෑදියම


Read more

Podcast of previous episodes

Sorry, there is nothing for the moment.

Related news


ඉර මැදියම charts


ඉර මැදියම crew

වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂ

වැඩසටහන් කළමණාකරු

නිවේදිකා / වැඩසටහන් නිෂ්පාදිකා  

නිවේදිකා / වැඩසටහන් නිෂ්පාදිකා


Cri Radio

Sri Lanka

Current track
TITLE
ARTIST