සැරලි

Presented by Shreenath

Scheduled on

Saturday 5:00 pm 5:30 pm

සැරලි

Tagged as:
A Description about සැරලි

A Description about සැරලි


Read more

Podcast of previous episodes

Sorry, there is nothing for the moment.

සැරලි charts

Sorry, there is nothing for the moment.

සැරලි crew

තාක්ෂණික නිලධාරී / ශබ්ද ඉංජිනේරු බානුක බටුගොඩ

වැඩසටහන් නිෂ්පාදක / ශබ්ද ඉංජිනේරු සංගීත විශාරද සසිත ශලින්ද

සහය ඉංජිනේරු බුද්ධික විජේසිංහ

ප්‍රධාන ඉංජිනේරු රසික අදිකාරී

පරිපාලන හා මූල්‍ය නිලධාරිනී / සහන නිවේදිකා කවුමි මංජුලා


Cri Radio

Sri Lanka

Current track
TITLE
ARTIST