මේ අපේ පාසලයි

Presented by China Sri Lanka Education Centre

Scheduled on

Sunday 4:00 pm 5:00 pm

මේ අපේ පාසලයි

Tagged as: , ,
A Description about මේ අපේ පාසලයි

A Description about මේ අපේ පාසලයි


Read more

Podcast of previous episodes

Sorry, there is nothing for the moment.

මේ අපේ පාසලයි charts

Sorry, there is nothing for the moment.

මේ අපේ පාසලයි crew

තාක්ෂණික නිලධාරී / ශබ්ද ඉංජිනේරු බානුක බටුගොඩ

වැඩසටහන් නිෂ්පාදක / ශබ්ද ඉංජිනේරු සංගීත විශාරද සසිත ශලින්ද

සහය ඉංජිනේරු බුද්ධික විජේසිංහ

ප්‍රධාන ඉංජිනේරු රසික අදිකාරී

පරිපාලන හා මූල්‍ය නිලධාරිනී / සහන නිවේදිකා කවුමි මංජුලා


Cri Radio

Sri Lanka

Current track
TITLE
ARTIST