ලොව කුඩාම HDR පහසුකම සහිත නව 4K ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය

Written by on February 6, 2018

 

LG සමාගම ලොව කුඩාම HDR පහසුකම සහිත නව 4K ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයක් (Projector) හඳුන්වාදෙයි..


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Cri Radio

Sri Lanka

Current track
TITLE
ARTIST