දස ගුණයක වේගයක් ඇති Fast Charging තාක්ෂණයක් HUAWEI හඳුන්වාදෙයි

Written by on February 6, 2018

දස ගුණයක වේගයක් ඇති Fast Charging තාක්ෂණයක් චීනයේ HUAWEI සමාගම හඳුන්වාදෙයි… විනාඩි 05කින් 48% ක් බැටරිය charge කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයි..


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Cri Radio

Sri Lanka

Current track
TITLE
ARTIST