තරු අරුන්දතී

Written by on November 3, 2017

ගී සිතුවම් වලින් හැඩ ගැන්වුණු ගී සිහින තුළින් ජීවිතය දකින්න එන්න..

“තරු අරුන්දතී” සෑම සතියේ දිනකම සවස 6 ට FM 97.9 න් CRI Sri Lanka අහන්න..

Tagged as

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Cri Radio

Sri Lanka

Current track
TITLE
ARTIST